Sherbime

Ne fillojme te dialogojme nepermjet ndertimit!

Zbatim dhe menaxhim projektesh te ndryshme

Impiant asfaltobetoni me kapacitet 140 ton/h

Impiant asfaltobetoni SIM CB 160 me kapacitet 160 ton/h

Impiant betoni me kapacitet prodhues 80 m3/h

Nyje thyerjesh inerte vetelevizese

Mjete per nenshtresa rrugore

Mjete per vendosje asfalti

Mjete transporti

Mjete per transport betoni

Ndertime civile

Ndertim urash

Ndertim ujesjelles dhe kanalizime

Rikonstruksione godinash

Bonifikime

Thyerje me cekic

Prerje bimesie