Zonë e re për zhvillim në Spitallë Rikonstruksioni i Rrugëve “Miqësia” dhe “Azem Hajdari”. Loti II – Rruga Miqësia, Njësia Administrative Spitallë, Bashkia Durrë


Vlera Projektit: 23.000.000 lekeInvestitori: B93 II Sh.p.k